آگهی مناقصه شرکتهای سیمانی


از کلیه شرکتهای سیمانی و پروژه های سيمان درخواست می شود آگهی های خود را برای ما ارسال دارند

مورخ 90/12/13

مورخ 90/12/13