آسیاب سیمان


لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
Name
Tel
Fax
Email
1
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G
Neu Backum Germany
+49 (0)2525 990
+49 (0)2525 99 2100
2
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G Iran Branch
Tehran, Iran
+98 (0)21 8879 3137
+98 (0)21 8879 3138
+98 (0)21 8879 3149
3
Loesche GmbH
Duesseldorf, Germany
+49 (0)211 5353 0
+49 (0)211 5353 500
4
+49 (0) 2521 849 00
+49 (0) 2521 849 123
5
+98 (0)21 22924472/3
+98 (0)21 22904310
6
KHD Humboldt Wedag GmbH
Cologne, Germany
+49 (0)221 6504 0
+49 (0)221 6504 1449
7
Chryso Company
Tehran - Iran
+98 21 88570781 - 2 +98 21 88074718 [email protected]


<< بازگشت >>