خنک کن

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
Name
Tel
Fax
Email
1
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G
Neu Backum Germany
+49 (0)2525 990
+49 (0)2525 99 2100
2
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G Iran Branch
Tehran, Iran
+98 (0)21 8879 3137
+98 (0)21 8879 3138
+98 (0)21 8879 3149
3
F L S
Denmark
+45 (0)36 1810 00
+45 (0)36 3018 20
4
+98 (0)21 22924472/3
+98 (0)21 22904310
5
KHD Humboldt Wedag GmbH
Cologne, Germany
+49 (0)221 6504 0
+49 (0)221 6504 1449
6
Cemag
Germany
+49 (0)5151 9899 91
+49 (0)5151 9899 90
7
I.K.N.
---
---
---


<< بازگشت >>