بازرسی

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
Name
Tel
Fax
Email
1
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G
Neu Backum Germany
+49 (0)2525 990
+49 (0)2525 99 2100
webmaster.tkis@thyssenkrupp.com
2
ThyssenKrupp Industrial
Solution A.G Iran Branch
Tehran, Iran
+98 (0)21 8879 3137
+98 (0)21 8879 3138
+98 (0)21 8879 3149
kheshmatzad@hotmail
.com
3
SEW Eurodrive
+98 21 33947912
+98 21 33935702
cphip@hotmail.com
4
+49 511 87 03 - 0
+49 511 86 83 45
orbis@helmke.de
5
+44 161 4380438
+44 161 4382538
info@eieuk.com


<< بازگشت >>