هولدینگها و گروه های سیمان ایران

مالکیت عمده
تولید سالانه میلیون تن
تولید روزانه / تن
تعداد خط تولید
تعداد کارخانه
نام هولدینگها
ر
بخش خصوصی
21
79.660
30
29
بخش خصوصی
1
بخش خصوصی
+ خارجی
5
15.600
6
6
2
سازمان تامین اجتماعی
19
71.700
29
19
3
بنیاد مسضعفان
9
29.200
14
6
4
خصوصی
7
17.750
7
3
5
سرمایه گذاری امید
2
6.000
2
1
سرمایه گذاری امید
6
خیریه همدانیان
1
3.300
3
1
7
بنیاد مسکن
1
3.300
1
1
بنیاد مسکن
8
دولت
2
6.600
2
2
سهام عدالت
9
-
67
233.110
94
68
جمع
-

تهیه شده توسط سایت سیمان ایران،شهریور 1391