نام و نام خانوادگی:بهزادغفوریان
مدرک تحصيلی : دکتری
رشته تحصيلی :مهندسی صنایع-انرژی
سمت :مدیر عامل
محل کار : مهندسان مشاور طراحی و مهندسی بهینه سازان
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
1-کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح احداث کارخانه سیمان هگمتان-1370به مدت 1 سال 2-مدیر دفتر فنی شرکت ساختمانی اردیبهشت- 1372
به مدت 1 سال 3-مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث کارخانه سیمان خوزستان- 1373 به مدت 3 سال
4-مشاور ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث کارخانه سیمان بجنورد-1375 به مدت 3 سال 5-مشاور ارشد کارخانه خودرو سازی ایران کاوه- 1375 به مدت 4 سال
6-مشاور ارشد فنی احداث کارخانه سیمان فارس نو-1377به مدت 4 سال 7- مدیر ارشد طرح و برنامه شرکت مهندسان مشاور بهینه سازان
در پروژه های مختلف-1375 به مدت 4 سال 8-مدیر راه اندازی خط 4 سیمان شرق -1388 9-مدیر واحد مهندسی انرژی شرکت مهندسان
مشاور بهینه سازان -1388 تا کنون تواناییها: 1- مدیریت اجرای پروژه های احداث صنایع و ساختمان
2- طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت اجرای پروژه 3- طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت تولید
4- بهینه سازی سیستم های خدماتی و تولیدی 5- مشاوره امور بازاریابی و فروش 6-
مشاور بهینه سازی مصرف انرژی دارای سوابق تایف و تدریس به شرح زیر :
1-تالیف مقاله در نشریات:ماهنامه سیمان-ماهنامه روش 2-تدریس دوره های مهندسی انرژی - مدیریت پروژه-
طرح ریزی واحدهای صنعتی و طراحی سیستمهای مدیریت صنعتی در مراکز علمی و صنعتی کشور 3-عضویت درانجمن مهندسین صنایع ایران
4-عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران
.