نام و نام خانوادگی:همايون ضامني
مدرک تحصيلی : ليسانس
رشته تحصيلی :عمران
سمت : مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه
محل کار : شركت ساختماني آگور
خلاصه سوابق در صنعت سيمان :
اين شركت پيمانكار ساختماني سازه هاي خط توليد از سال 1382 در پروژه افزايش ظرفيت كارخانه سيمان خزر از 2000 تن به 4000 تن بود كه در خرداد ماه سال 1386 قرارداد فوق به اتمام رسيد و تحويل موقت گرديد.اينجانب در بخش ذكر شده با اين شركت (پيمانكار) همكاري داشتم.