شرکتهای سیمان کشور
تاریخ به روز رسانی: بهمن ماه 1395
پروژه ها کلینکر کوبی سیمان سفید سیمان خاکستری
سال راه اندازی
ظرفبت تن
در سال
ظرفيت تن
در روز
سهامدار عمده
نام كارخانه
ر
1372
360.000
1200
بخش خصوصی
آباده
1
1353
1359
1391
6.300.000
8500
4000
8500
سیمان فارس و خوزستان
آبيك
2
1375
1.050.000
3500
اسپندار - خصوصی
اردبيل
3
1386
1.050.000
3500
بخش خصوصی
اردستان
4
1368
1.800.000
2700
3300
سیمان فارس و خوزستان
ارومیه
5
1377
300.000
1000
بخش خصوصی
استهبان
6
1347
1354
1355
960.000
500
700
2000
خیریه همدانیان
اصفهان
7
1377
1.650.000
2000
3500
سیمان تهران
ايلام
8
1377
1388
1.830.000
2800
3300
سیمان فارس و خوزستان
بجنورد
9
1384
1.080.000
3600
بخش خصوصی 10
1358
825.000
2750
سیمان فارس و خوزستان
بهبهان
11
1389
990.000
3300
اسپندار - خصوصی
پبوند گلستان
12
1348
1358
1385
3.180.000
2100
4000
3300
سیمان تهران
تهران
13
1389
1.140.000
3800
بخش خصوصی
جوین
14
1374
795.000
2650
سیمان فارس و خوزستان
خاش
15
1365
1.200.000
4000
سیمان فارس و خوزستان
خزر
16
1377
1388
2.550.000
3000
5500
سیمان فارس و خوزستان
خوزستان
17
1389
990.000
3300
بخش خصوصی
خوی
18
1392 990.000 3300 بخش خصوصی خمسه 19
1382
1.080.000
3600
سهام عدالت
داراب
20
1382
900.000
3000
سرمایه گذاری غدیر
دشتستان
21
1348
1359
1.125.000
1000
2750
سیمان فارس و خوزستان
دورود
22
1387 990.000 3300 بخش خصوصی دلیجان 23
1389
990.000
3300
بخش خصوصی
زابل
24
1387
990.000
3300
بخش خصوصی
زاوه تربت
25
1386
540.000
1800
سیمان فارس و خوزستان
زنجان
26
1388
240.000
800
بخش خصوصی
زرین رفسنجان
27
1387
600.000
2000
بخش خصوصی
ساروج اصفهان
28
1387
1.800.000
6000
بخش خصوصی
ساروج بوشهر
29
1389
1389
2.100.000
3500
3500
بخش خصوصی
سامان غرب
30
1357
1360
1387
3.000.000
3300
3300
3400
سرمایه گذاری غدیر
سپاهان
31
1386
1386
2.160.000
3600
3600
سیمان فارس و خوزستان
ساوه خاکستری
32
1395 1.050.000 3500 بخش خصوصی سپهر قیر و کارزین 33
1376
1388
1.680.000
2300
3300
سیمان فارس و خوزستان
شاهرود
34
1358
120.000
4000
بخش خصوصی
شمال
35
1387
1389
1.890.000 3000
3300
سرمایه گذاری غدیر شرق 36
1387
990.000
3300
بنیاد مسکن
شهرکرد
37
1363
600.000
2000
سیمان تهران
صفائیه
38
1388
1363
2.100.000
3000
4000
سیمان فارس و خوزستان
صوفيان
39
1356
1.200.000
4000
سیمان فارس و خوزستان
غرب
40
1353
1357
750.000
1250
1250
سیمان فارس و خوزستان فارس 41
1384
900.000
3000
سیمان فارس و خوزستان
فارس نو
42
1386
990.000
3300
اسپندار - خصوصی
فراز فيروزكوه
43
1385
990.000
3300
بخش خصوصی
فیروزکوه
44
1373
810.000
2700
سیمان فارس و خوزستان
قاين
45
1384
210.000
700
بخش خصوصی
آزادگان قشم
46
1378
900.000
3000
بخش خصوصی
كارون
47
1391
990.000
3300
بخش خصوصی
کاوان یوکان
48
1375
960.000
3200
سرمایه گذاری غدیر
کردستان
49
1349
1353
1358
1.080.000
300
1000
2300
بخش خصوصی
كرمان
50
1384
600.000
2000
اسپندار - خصوصی
کویر کاشان
51
1392 600.000 2000 اسپندار - خصوصی کیاسر 52
1392 1.050.000 3500 سیمان تهران گیلان سبز 53
1387
990.000
3300
بخش خصوصی
لار سبزوار
54
1390 1.200.000 4000 بخش خصوصی لامرد 55
1360
1386
2.190.000
4000
3300
بخش خصوصی
مازندران
56
1386
990.000
3300
بخش خصوصی
ممتازان
57
1389 1.440.000 4800 بخش خصوصی نائین 58
1390
990.000
3300
سیمان تهران
نهاوند
59
1390 990.000 3300 اسپندار - خصوصی نیزار قم 60
1376
1378
1.800.000
3000
3000
سرمایه گذاری امید
هرمزگان
61
1376
1387
1.950.000
3200
3300
سیمان تهران
هگمتان
62
1384
210.000
700
سیمان فارس و خوزستان
یاسوج
63
سال راه اندازی
ظرفبت تن
در سال
ظرفيت تن
در روز
سهامدار عمده
نام كارخانه
ر
1374
150.000
500
اسپندار - خصوصی
سفید اكباتان
1
1378
150.000
500
بخش خصوصی
سفید ارومیه
2
1382
150.000
500
بخش خصوصی
سفیدبنوید
3
1380
1375
300.000
500
500
سیمان فارس و خوزستان
سفيد ساوه
4
1375
150.000
500
سیمان فارس و خوزستان
سفيد نيريز
5
1385
210.000
700
بخش خصوصی
سفید لارستان
6
1393
360.000
1200
سرمایه گذاری غدیر
سفید شرق
7
- 60.000 200 - سفید شمال 8
سال راه اندازی
ظرفبت تن
در سال
ظرفيت تن
در روز
سهامدار عمده
نام كارخانه
ر
1387
150.000
500
بخش خصوصی
کلینکر کوبی
آزادگان یزد
1
- 150.000 500 بخش خصوصی
کلینکر کوبی
آبدانان 2
1388
150.000
500
بخش خصوصی
کلینکر کوبی
باقران
3
- 150.000 500 بخش خصوصی
کلینکر کوبی
پارسیان خاور 4
- 150.000 500 بخش خصوصی
کلینکر کوبی
طبس 5
1391 990.000 3300 بخش خصوصی
کلینکر کوبی
مجدخواف 6
- 150.000 500 بخش خصوصی
کلینکر کوبی
منددشتی 7
درصد پیشرفت
ظرفيت تن
در روز
سهامدار عمده
نام كارخانه
ر
34
3300
بخش خصوصی
بیارجمند
1
45
3300
بخش خصوصی
تیس چابهار
2
-
5500
بخش خصوصی
تربت جام
3
59
3500
بخش خصوصی
عمران آریا
4
85
3300
بخش خصوصی
مارگون
5
51
3000
بخش خصوصی
توسعه لارستان
6
65 3000 بخش خصوصی توسعه کارون 7
- 700 بخش خصوصی سفید ماکو 8
78 3300 بخش خصوصی دهلران 9
44 3000 بخش خصوصی سمنگان 10
52 3300 بخش خصوصی منددشتی 11
92 3300 بخش خصوصی خاکستری نیریز 12
47/64 3300 بخش خصوصی تهران خط 9 13