گزارش فعالیت دوره یک ماهه منتهی به پایان دی ماه شرکت سیمان شرق بر روی کدال منتشر شد. به گزارش مدار اقتصادی، شرکت سیمان شرق با نماد سشرق، طی عملکرد یک ماهه منتهی به پایان دی ماه مبلغ معادل 1,256,320 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 121 درصدی را ثبت کرده است. سیمان شرق با سرمایه ثبت شده 2,653,560 میلیون ریال طی عملکرد سه ماهه سال مالی منتهی به پایان شهریورماه 1403، مبلغ 5,058,222 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 76 درصدی حکایت دارد.
www.irancement.com